COMPETITIEREGLEMENT

Deel III. Reglement voor competitie van de Afdeling Limburg
(Werkgroep Competitie 01-07-2012 versie 15)

Hoofdstuk 7. Gerechtigdheid tot spelen in senioren- en jeugdcompetitie

Artikel 22. Speelgerechtigdheid
 • Jongens zijn in principe niet gerechtigd in de meisjescompetitie uit te komen.
 • Meisjes zijn in principe niet gerechtigd in de jongenscompetitie uit te komen, tenzij het voor de vereniging niet mogelijk is een compleet meisjesteam samen te stellen. Of als er geen meisjescompetitie wordt georganiseerd.
 • Onder bepaalde omstandigheden kunnen jeugdleden aan de seniorencompetitie en senioren aan de jeugdcompetitie deelnemen. Het Afdelingsbestuur zal jaarlijks vr 1 juni publiceren onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Artikel 23. Gerechtigdheid tot spelen in team
 • Gerechtigd om te spelen voor een bepaald team zijn:
  • De aan de competitieleider opgegeven en geaccepteerde spelers van dat team. Ten aanzien van beslissingswedstrijden geldt een uitzondering hierop voor de spelers die niet voldoen aan het bepaalde in artikel 35.
  • De overige spelers van de lidvereniging voor zover ze behoren tot een hoger genummerd team, met inachtneming van de invallerbepalingen in artikel 31.
  • Met uitzondering van het hoogst genummerde team, mag een team dat uitkomt in de Jeugd- Senioren- en DUO competitie uit maximaal 5 spelers bestaan.
  • Het aantal spelers dat in het hoogst genummerde team van elke in 23 sub c. genoemde competitie mag worden geplaatst, is gemaximaliseerd op 8 spelers.
 • Behoudens de beperkende bepaling in artikel 4 blijft een speler die gerechtigd was in een bepaalde competitiewedstrijd te spelen, als de competitiewedstrijd op de vastgestelde datum niet is gespeeld of slechts gedeeltelijk is gespeeld, gerechtigd op de opnieuw vastgestelde datum in dezelfde competitiewedstrijd te spelen, ook wanneer hij zonder deze bepaling niet meer gerechtigd zou zijn geweest.

Artikel 24. Teamopgave
 • De lidverenigingen zijn verplicht hun teams voor elke competitie op te geven volgens door het Afdelingsbestuur vast te stellen richtlijnen en vr een door het Afdelingsbestuur vast te stellen datum. Het doen van een niet tijdige opgave kan beboet worden, terwijl bij een te late opgave de competitieleider bovendien het recht heeft de te laat opgegeven teams niet in te delen.
 • Ieder lid dat is ingeschreven in het ledenregister van de NTTB en voor deelneming aan de competitie is opgegeven dient naar speelsterkte te worden ingedeeld bij een opgegeven team. De spelers worden bij de teamopgaven naar speelsterkte genummerd, waarbij het team met de sterkste spelers het laagst genummerde team vormt, enzovoorts.
 • Een speler die door omstandigheden genoodzaakt is in een hoger genummerd team uit te komen dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, moet door de competitieleider een verbod tot invallen opgelegd krijgen. Dit verbod kan, uitsluitend door de competitieleider, worden beperkt tot die teams waarvoor de betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken. Ten aanzien van een team waarin een speler uitkomt die door omstandigheden genoodzaakt is in een hoger team uit te komen dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, kan de competitieleider, voorafgaand aan de betreffende competitie, bepalen dat alle resultaten van het team waarvoor hij is opgegeven, aan het eind van de competitie uit de standenlijst worden gehaald. Indien het team niet voor degradatie in aanmerking komt, behoudt het zijn plaats in de desbetreffende klasse.
 • De teamopgave heeft altijd de goedkeuring van de competitieleider nodig.
 • Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team is na aanvang van een competitie alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de competitieleider.
  Dit toevoegen van een nieuwe speler is niet een teamwijziging als bedoeld
  in artikel 27.

Artikel 25. Terugtrekken van een team

Een lidvereniging die voor de competities een team heeft opgegeven, verplicht zich het door haar opgegeven team de najaars- dan wel voorjaarscompetitie te doen uitspelen. De lidvereniging die een of meer teams uit de competitie wenst terug te trekken, dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in bij de competitieleider die het verzoek slechts mag inwilligen, indien naar zijn oordeel overtuigend is aangetoond dat verder spelen onmogelijk is.

Artikel 26. Gevolgen van het terugtrekken van een team

 • Alle op het moment van terugtrekken van een team door dat team nog te spelen competitiewedstrijden komen te vervallen. De eventueel al gespeelde competitiewedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd.
 • Een teruggetrokken team wordt niet meer in de stand opgenomen, terwijl de betrokken lidvereniging geen recht op herplaatsing van dit team in de desbetreffende klasse kan doen gelden, anders dan via de geldende promotie en degradatieregeling.
 • Bovendien legt de competitieleider de lidvereniging waarvan het team is teruggetrokken, een boete op en kan hij de betrokken lidvereniging aansprakelijk stellen voor de door andere teams gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur.

Artikel 27. Teamwijziging
 • Een lidvereniging heeft het recht elk team eenmaal in de najaarscompetitie en eenmaal in de voorjaarscompetitie te wijzigen.
 • Een aanvraag tot teamwijziging moet worden gericht aan de competitieleider en moet vergezeld gaan van een volledige opgave van alle teams. De aanvraag moet op een zodanig tijdstip plaatsvinden dat de teamwijziging kan ingaan voordat de helft van het aantal competitiewedstrijden in die competitie verspeeld is.
 • Een teamwijziging gaat eerst in na schriftelijke toestemming van de competitieleider met inachtneming van artikel 24 lid 5.
 • De invalbeurten van spelers die bij een teamwijziging zijn betrokken, blijven als zodanig gehandhaafd.
 • Tijdens de competitie kan de competitieleider een teamwijziging van een lidvereniging eisen indien naar zijn mening niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 24 lid 2. Een dergelijke door de competitieleider geiste teamwijziging tast het in lid 1 genoemd recht niet aan.

Hoofdstuk 8. Competitiewedstrijden

Artikel 28. Competitiewedstrijd
 • Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen enkelspelen en een dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld door drie spelers van elk van beide teams, zodat elke speler van het ene team een set speelt tegen elke speler van het andere team. Het dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers uit elk van beide teams, waarbij die spelers in die competitiewedstrijd ook uitkomen in het enkelspel. Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn opgegeven, mogen spelers uit dat team, die tijdens de wedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in het dubbelspel van de betreffende competitiewedstrijd.
 • Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de competitieleider als zodanig is aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing zijn.

Artikel 29. Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd.
 • Alle competitiespelers dienen tijdens competitiewedstrijden een geldige Nationale Sportpas te kunnen tonen aan de teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in artikel 8 lid 2 genoemde bevoegde functionarissen.
 • Een lid van de lidvereniging waartoe een team behoort treedt op als aanvoerder van dit team.
 • Is het in lid 2 bedoelde lid geen lid van genoemd team, maar non-playing-captain (NPC), dan is hij verplicht zich vr aanvang van de competitiewedstrijd bekend te maken.
 • Het dragen van uniform sportkleding is verplicht. In de spelregels zijn nadere bepalingen omtrent de sportkleding opgenomen.

Artikel 30. Verloop van een competitiewedstrijd
 • Elke competitiewedstrijd moet worden uitgespeeld op n dag. Is door overmacht het spelen of het uitspelen van een competitiewedstrijd op n dag niet mogelijk, dan bepaalt de competitieleider of, en zo ja waar en wanneer, de competitiewedstrijd respectievelijk de resterende sets of games worden gespeeld. De competitieleider beslist of er sprake is van overmacht.
 • De teamaanvoerders bepalen, onafhankelijk van elkaar, de volgorde waarin de spelers van het eigen team spelen.
 • De enkelspelen en het dubbelspel worden gespeeld in de volgorde zoals aangegeven op het wedstrijdformulier.
 • Een speler of coach mag gedurende een set 1 een time-out aanvragen van maximaal n minuut.
 • Indien een speler twee sets achtereen moet spelen, heeft hij tussen deze twee sets het recht op een rustpauze van vijf minuten.
 • Tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd mag een speler die hieraan deelneemt niet aan enige andere competitiewedstrijd deelnemen, tenzij er tenminste 2 uur tijdsverschil is tussen de aanvang van beide teamwedstrijden.

Artikel 31. Invallers

Indien een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere speler, behorende tot dezelfde lidvereniging, hem vervangen als invaller met inachtneming van de volgende bepalingen:
 • Vervanging door een invaller moet vr aanvang van de competitiewedstrijd geschieden.
 • Een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager volgnummer) dan waartoe hij volgens de in artikel 24 genoemde teamopgave behoort dan wel na een teamwijziging op grond van artikel 27 is gaan behoren.
 • Een speler mag na zijn derde invalbeurt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller uitkwam, gedurende het verdere verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen voor het team waarin hij volgens de teamopgave is opgesteld. Invalbeurten die een speler heeft vervuld vr het tijdstip van een eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt gehandhaafd.
 • Bij beslissingswedstrijden of promotie- of degradatiewedstrijden heeft elke invaller toestemming nodig van de competitieleider. Het maximale aantal van drie invalbeurten per competitie mag in beslissingswedstrijden en competitiewedstrijden niet worden overschreden.
 • Spelers van teams van eenzelfde vereniging die in dezelfde klasse uitkomen, mogen alleen bij elkaar invallen, ook indien betreffende speler in een hoger team uitkomt, als deze teams uitkomen in de laagste klasse senioren, de laagste klasse jeugd of de laagste Startersklasse.

Artikel 32. Winstpunten

Voor alle klassen, zowel de senioren als de jeugd, geldt dat aan een team zoveel winstpunten worden toegekend als er sets gewonnen zijn.

Artikel 33. Stand
 • Voor elke groep wordt naar het aantal behaalde winstpunten een stand opgemaakt. Gelijkelijk over het gehele wedstrijdseizoen verdeelt, worden de standen tenminste viermaal gepubliceerd. De competitieleider bepaalt op welke wijze dit gebeurt.
 • Indien twee of meer teams uit een competitiegroep een gelijk aantal winstpunten hebben behaald, wordt de volgorde bepaald door de resultaten van de tussen deze teams onderling gespeelde competitiewedstrijden. De volgorde wordt achtereenvolgens bepaald door:
  • Het hoogste quotint van het aantal gewonnen en verloren gespeelde en niet gespeelde sets uit de competitiewedstrijden;
  • Indien dit gelijk is: het hoogste quotint van het aantal gewonnen en verloren games uit de in lid 2 sub a genoemde sets;
  • Indien ook dit gelijk is: het hoogste quotint van het aantal punten voor en tegen in de in lid 2 sub b genoemde games;
  • Indien ook dit gelijk is, wordt het gestelde in lid 2 sub a, b en c toegepast op alle competitiewedstrijden die in de groep van de betreffende teams tegen alle andere teams uit die groep zijn gespeeld;
  • Indien ook dit geen uitsluitsel geeft voor de plaatsen die recht geven op promotie of degradatie, worden beslissingswedstrijden gespeeld.
 • Artikel 33 sub 2 a t/m e is niet van toepassing, als teams in hun klasse met een gelijk aantal punten op de eerste plaats eindigen. Dan wordt(-en) op een neutrale locatie een of meerdere beslissingswedstrijden gespeeld. Dit geldt voor wedstrijden in zowel de Jeugd, Senioren en de DUO competitie. Voor de Hoofdklasse Senioren kan, afhankelijk van gewijzigde omstandigheden, per competitie een aparte regeling worden vastgesteld.
Artikel 34. Promotie en degradatie

De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht en de plicht te promoveren of deel te nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 lid 3 van dit reglement deze teams dat recht ontneemt of van die plicht ontslaat.

Artikel 35. Beslissingswedstrijden
 • Naast de in artikel 28 lid 2 genoemde beslissingswedstrijden kunnen ook beslissingswedstrijden worden vastgesteld tussen teams uit verschillende groepen om promotie of degradatie vast te stellen.
 • Beslissingswedstrijden omvatten:
  • Bij een beslissing tussen twee teams: n competitiewedstrijd. Eindigt deze competitiewedstrijd in een gelijk spel dan is artikel 33 lid 2, sub a t/m c van toepassing. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald.
  • Bij een beslissing tussen meer dan twee teams: een halve competitie, zodat elk team tegen elk ander team n competitiewedstrijd speelt. Bij gelijk eindigen is artikel 33 lid 2, sub a t/m c van toepassing. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald.
 • De volgorde in de eindstand wordt bepaald door de resultaten van de beslissingswedstrijd(en).
 • Vr het begin van een beslissingswedstrijd wordt bij loting bepaald welk team 'thuis' of 'uit' speelt.
 • Beslissingswedstrijden worden bij voorkeur in een neutrale speelruimte gespeeld, aan te wijzen door de competitieleider. Elke lidvereniging waarvan een of meer teams aan de competitie deelnemen, is verplicht gelegenheid te verschaffen voor het spelen van een beslissingswedstrijd. Dit omvat tevens het beschikbaar stellen van het voor een competitiewedstrijd benodigde materiaal.
 • De competitieleider draagt er zorg voor dat de lidverenigingen tenminste vijf dagen vr een beslissingswedstrijd die door een van haar teams of in haar speelgelegenheid moet worden gespeeld, in kennis zijn gesteld van de datum, de lokaliteit en het aanvangsuur van de wedstrijd.
 • Beslissingswedstrijden moeten worden bijgewoond door de competitieleider, of door een door hem aangewezen plaatsvervanger, of door een of meer bondsscheidsrechters. De competitieleider, of diens plaatsvervanger of de scheidsrechter(s) ondertekent (ondertekenen) met de aanvoerders van beide teams het wedstrijdformulier.
 • Naast het bepaalde in artikel 31 geldt voor beslissingswedstrijden dat slechts die spelers mogen worden opgesteld die in de onmiddellijk eraan voorafgaande competitiewedstrijdenreeks in tenminste 30% van de competitiewedstrijden van het betreffende team in het enkelspel zijn uitgekomen. Voor het opstellen van een speler die niet aan deze norm voldoet, dient de betrokken lidvereniging toestemming te vragen aan de competitieleider. Deze kan hiervoor alleen toestemming geven, indien duidelijk is aangetoond dat een der gerechtigde spelers verhinderd is.
 • Verenigingen die niet aan beslissingswedstrijden of play-off wedstrijden deelnemen, starten in het daarop volgende competitieseizoen met een negatief puntensaldo van 10. Echter alleen indien twee of meer dezelfde spelers weer deel uitmaken van (of later worden toegevoegd aan) het team.
 • Beslissingswedstrijden worden zoveel mogelijk op n zaterdag gespeeld.
 • Beslissingswedstrijden worden alleen dan gespeeld als er een (mogelijk te verwachten) noodzakelijke beslissing moet worden afgedwongen.

Artikel 36. Niet opkomen van n of meerdere spelers
 • Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd een van beide teams onvoltallig is, worden de sets die door de aanwezige spelers gespeeld kunnen worden gespeeld met inachtneming van de op het wedstrijdformulier aangegeven volgorde.
 • Indien bij het (nog) niet aanwezig zijn van een der spelers niet gespeeld kan worden volgens de op het wedstrijdformulier aangegeven volgorde gaat de set die volgens het wedstrijdformulier gespeeld had moeten worden voor de betreffende speler verloren.
 • Indien de te laat komende speler binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht, dan moeten zijn sets voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier.
 • De sets die niet gespeeld kunnen worden wegens het ontbreken van een speler worden geacht te zijn gewonnen door de aanwezige speler met driemaal 11 0. Voor de sets waarin beide spelers niet aanwezig zijn worden geen punten toegekend.
 • De competitieleider kan de lidvereniging waarvan het team onvolledig is een boete opleggen.

Artikel 37. Niet opkomen van een team
 • Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd een van beide teams niet aanwezig is, wordt dit team geacht te laat te zijn opgekomen. Hiervan wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening gemaakt. De competitieleider kan het niet op tijd aanwezige team een boete opleggen.
 • Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is wordt het als niet opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening gemaakt. De aanvoerder zendt het formulier, voorzien van zijn handtekening, naar de competitieleider. Een afschrift van het wedstrijdformulier zendt hij aan de lidvereniging waarvan het team niet kwam opdagen.
 • Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht, dan moet de competitiewedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier.
 • Indien een team niet is opgekomen kan het een beroep doen op overmacht. Dit beroep dient uiterlijk 48 uur na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de wedstrijd te zijn ingediend bij de competitieleider. Het team zendt een afschrift van het beroep aan de lidvereniging van het andere team dat bij de wedstrijd betrokken was.
 • De competitieleider beslist of er inderdaad sprake was van overmacht.
 • Bij niet opkomen, stelt de competitieleider de wedstrijd opnieuw vast en deelt dit binnen 3 weken na de dag waarop de wedstrijd oorspronkelijk was vastgesteld, aan beide lidverenigingen mee. Bij niet opkomen in een beslissingswedstrijd is het wel aanwezige team winnaar van de beslissingswedstrijd.
 • Tenzij er sprake is van overmacht krijgt het niet opgekomen team evenveel winstpunten in mindering als het maximaal aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd. Bovendien kan de betrokken competitieleider de lidvereniging waarvan het team niet aanwezig was, een boete opleggen. Ook kan hij de betrokken lidvereniging aansprakelijk stellen voor de door het aanwezige team gemaakte reiskosten en de kosten voor zaalhuur. (Zie ook bij 35 sub 9).
 • Bij het niet opkomen van een team uitkomend in de Jeugd- en in de Startersklasse wordt eveneens een boete opgelegd. Een puntenaftrek blijft bij het eerste verzuim achterwege. De betrokken vereniging ontvangt een waarschuwing.
 • Indien een team zich in n competitie tweemaal schuldig heeft gemaakt aan niet opkomen in een competitiewedstrijd, kan het door de betrokken competitieleider uit de competitie worden genomen. De gevolgen hiervan zijn dezelfde als genoemd in artikel 26 bij terugtrekking van een team.
 • Een team waarvan slechts n speler opkomt, wordt geacht niet te zijn opgekomen.
 • Ook het niet spelen van (een) vastgestelde beslissingswedstrijd(-en) en/of play-offs geldt als niet opkomen. (Zie ook art 35 sub 9).

Artikel 38. Niet opkomen van beide teams
 • Indien 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de competitiewedstrijd geen van beide teams aanwezig is worden beide teams als niet opgekomen beschouwd.
 • Niet opgekomen teams krijgen evenveel winstpunten in mindering als het maximaal aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd is.
 • De competitieleider kan de lidverenigingen van niet opgekomen teams een boete opleggen.
 • De competitieleider stelt de competitiewedstrijd opnieuw vast, en deelt dit binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk was vastgesteld, aan beide lidverenigingen mee.

Hoofdstuk 9. Structuur van de Afdelingsseniorencompetitie

Artikel 39. Omvang en structuur van de Afdelingsseniorencompetitie
 • Het Afdelingsbestuur bepaalt jaarlijks de omvang en de structuur van alle afdelingsseniorencompetities.
 • In alle afdelingsseniorenklassen is het mogelijk met meer dan n team per afzonderlijke groep deel te nemen.

Artikel 40. Promotie en degradatie in de Afdelingsseniorencompetitie
 • De competitieleider bepaalt vr aanvang van de competitie van elke klasse en groep de plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap, promotie en degradatie.
 • De in lid 1 genoemde regeling wordt door het Afdelingsbestuur voor aanvang van de competitie gepubliceerd.
 • Een lidvereniging kan een schriftelijk verzoek indienen bij de betrokken competitieleider om een team in een lagere klasse in te delen dan de klasse(n) waarin het team (de teams) op grond van de behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande competitie zou (zouden) worden ingedeeld.
 • Elk Afdelingsbestuur bepaalt uit welke door haar georganiseerde competitie promotie naar de landelijke competitie plaatsvindt. De betrokken landelijke competitieleider wordt vr aanvang van de betrokken landelijke competitie op de hoogte gesteld.

Artikel 41. Promotie bij keuze

Indien, nadat de promotie naar en de degradatie uit de landelijke divisies volgens de door de HCL vastgestelde regels zijn afgehandeld n nadat de promotie en degradatie in de afdelingsseniorencompetitie door de ACL zijn afgehandeld, in enige afdelings-seniorenklasse alsnog een of meer plaatsen vacant komen, bepaalt het Afdelingsbestuur hoe deze plaatsen zullen worden aangevuld. Als volgt:
 • Door plaatsing van jeugdteams welke in een afdelingsseniorencompetitie wensen uit te komen en aan de leeftijdseisen van de landelijke dispensatieregeling voldoen.
 • Door sterke teams uit lagere klassen te laten promoveren, dan wel door de degradatie van de sterkste degradanten ongedaan te maken, mits geen sprake is van verzwakking van de betreffende teams.

Hoofdstuk 10. Structuur van de Afdelingsjeugdcompetitie

Artikel 42. Omvang en structuur van de Afdelingsjeugdcompetitie
 • Het Afdelingsbestuur bepaalt jaarlijks de omvang en de structuur van alle afdelingsjeugdcompetities.
 • In alle afdelingsjeugdklassen is het mogelijk met meer dan n team per afzonderlijke groep deel te nemen.

Artikel 43. Promotie en degradatie in de Afdelingsjeugdcompetitie
 • De afdelingsjeugdcompetitie wordt jaarlijks, voor aanvang van de najaarscompetitie, door de AJCL ingedeeld op basis van de sterkte van de opgegeven teams.
 • De competitieleider bepaalt vr aanvang van de competitie van elke klasse en groep de plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap en promotie.
 • De in lid 1 en 2 genoemde regeling wordt door het Afdelingsbestuur voor aanvang van de competitie gepubliceerd.
 • In de afdelingsjeugdcompetitie vindt geen degradatie plaats. Een lidvereniging kan voor de voorjaarscompetitie een schriftelijk verzoek indienen bij de AJCL om in een lagere klasse ingedeeld te worden dan de klasse(n) waarin het team (de teams) op grond van de behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande najaarscompetitie zou(den) worden ingedeeld. De AJCL kan op basis van de resultaten van de najaarscompetitie een team in de voorjaarscompetitie in een hogere/lagere klasse indelen.
 • Elk Afdelingsbestuur bepaalt uit welke door haar georganiseerde competitie promotie naar de landelijke competitie plaatsvindt. De betrokken landelijke competitieleider wordt vr aanvang van de betrokken landelijke competitie op de hoogte gesteld.

Artikel 44. Promotie bij keuze

Indien, nadat de promotie naar de landelijke jeugdklassen volgens de door het HB vastgestelde regels is afgehandeld en nadat de promotie binnen de afdelingsjeugdklassen door de AJCL is afgehandeld, er in enige afdelingsjeugdklasse alsnog een of meer plaatsen vacant komen kan het Afdelingsbestuur deze plaatsen aanvullen door sterke teams uit lagere klassen te laten promoveren, dan wel door de degradatie van de sterkste degradanten ongedaan te maken, mits geen sprake is van verzwakking van de betreffende teams.

Hoofdstuk 11. Slotbepaling

Artikel 45. Beslissing Afdelingsbestuur

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Afdelingsbestuur. Indien tijdens een competitiewedstrijd zich een dergelijk geval voordoet, beslist voor die competitiewedstrijd eenmalig de betrokken competitieleider. Hij rapporteert het geval waarin dit reglement niet voorzag en zijn beslissing aan het Afdelingsbestuur.